Om tjenesten
Kort beskrivelse Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Vedtatt kommunedelplaner skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar
Att:
Saksbehandlingstid Det er kommunen selv som utarbeider og reviderer kommunedelplaner. Normalt tar det minimum 1 år fra planarbeid settes i gang til vedtak foreligger. Ofte tar planprosessene lang tid fordi de er omfattende og har sammensatte problemstillinger.
Klagemulighet Vedtak om Kommunedelplan kan ikke påklages.
Annen informasjon

Det kan utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommunen og handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder. Kommunen har ingen plikt til å utarbeide delplaner, men kan velge å bruke delplaner i tillegg til kommuneplan.

Det er to typer kommunedelplaner:
Tematiske kommunedelplaner som tar for seg et nærmere avgrenset tema og er bestemmende for kommunens virksomhet innen dette fag- eller virksomhetsområdet.
Kommunedelplaner for areal som dekker et nærmere angitt område og er bestemmende for arealbruk i dette området.

Planens virkning.
Vedtatte planer skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.

Prosedyre for utbeiding og behandling av planforslag:

• Innspillsfasen: I god tid før utkast til plan skal behandles, skal kommunen sørge for at de mest aktuelle spørsmål i planarbeidet gjøres kjent på en hensiktsmessig måte, slik at de kan bli gjenstand for offentlig debatt. Dette kan eksempelvis gjøres ved at det utarbeides et planprogram som behandles politisk og som deretter gjøres kjent gjennom kunngjøring i aviser, og at planprogrammet sendes berørte myndigheter og organisasjoner med en første innspillsfrist.
Alle som ønsker det, privatpersoner eller organisasjoner, kan gi uttalelser eller innspill til kommunedelplaner.

• 1. gangs behandling av planforslag: Når utkast til planforslag og bestemmelser er utarbeidet, skal det legges fram til politisk behandling i formannskapet som det faste utvalg for plansaker (jfr. Plan- og bygningslovens § 27-1). Planutvalget beslutter om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for offentlig ettersyn skal være minimum 30 dager.

• Offentlig ettersyn: Utkastet sendes fylkeskommunen, berørte statlige organer og organisasjoner som har særlige interesser i arbeidet. Det annonseres i minst 2 aviser at planforslaget er ute til offentlig ettersyn.
Alle som ønsker det, privatpersoner eller organisasjoner, kan gi uttalelser eller innspill til kommunedelplaner.

• Sluttbehandling: Etter fristens utløp legges saken fram for kommunestyret til endelig avgjørelse forutsatt at det ikke foreligger innsigelse fra berørt myndighet.
(Innsigelse betyr at offentlige myndigheter har meget sterke motforestillinger mot planen innenfor sitt fagområdet. Innsigelse gjør at kommunen mister retten til å vedta planen selv.)

• Ved innsigelse: Dersom kommunestyret ikke har tatt hensyn til innsigelsene, fatter departementet endelig vedtak. I den forbindelse kan departementet gjøre de endringer i planen som er påkrevd som følge av beslutningen.

• Kunngjøring av vedtak: Når planen er endelig, skal den kunngjøres på en hensiktsmessig måte i kommunen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss ServicekontoretTlf 62 56 30 10
Telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Arealplan
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
2306 Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-09