Om tjenesten
Relaterte tjenester
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Plan- og bygningslovens §12-8 inneholder bestemmelser om oppstart av reguleringsplanarbeider. Forslagsstiller plikter å varsle offentlige organer og andre interesserte om at det planlegges igangsatt planarbeide for et bestemt område i kommunen. Dersom forslagsstiller er en annen enn kommunen selv, plikter han å legge sine planer fram for planmyndigheten i et oppstartsmøte. (Plan- og bygningsloven §12-8 1 ledd). Kommunen kan gi råd om hvordan planen skal utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.

Hamar kommune anbefaler tidlig kontakt og dialog, gjerne i forkant av oppstartsmøtet. Mye kan avklares tidlig og gi et godt grunnlag for videre arbeid.
I møtet skal forslagstiller gjøre greie for bakgrunnen for planforslaget, for ønsker med forslaget og for eventuelle konsekvenser slik han ser det. 

Oppstartsmøtet gjennomgår ellers diverse formalia, slik som overordnet plangrunnlag / gjeldende detaljregulerings- eller områdeplaner / forutsetninger / aktuelle lover / spørsmål om ev. krav til konsekvensutredning og planprogram / ansvarsforhold i planleggingen.  

I oppstartsmøtet (eller i forkant) vil kommunen kunne gi henvisning til aktuelle maler, prosedyrer mv, eksempelvis:

  • Planbeskrivelse
  • Standard reguleringsbestemmelser
  • Skjema for ROS analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
  • Støyberegninger
  • Innhenting av kartmateriale og grunneierliste for varsling
  • Opplysning om krav vedr. plankartframstilling. (SOSI-format)
  • Mulighet for hjelp / bistand til plankartframstilling
  • Behandlingsgebyr, også ev. hjelp til plankartframstilling
  • Forventet framdrift i planbehandlingen. Tidsfrister og planlagte politiske møter. Formannskap og kommunestyre.

Av ulike grunner kan kommunen anbefale at det ikke gås videre med planarbeidet, og ev. framsette alternative planforslag. Opplysning om dette gis i oppstartsmøtet. Dersom kommunen ikke vil fremme planforslaget, skal forslagsstiller varsles skriftlig.
Dersom planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, har forslagsstiller krav på at forslaget legges fram for kommunestyret (Pbl § 12-11)  

Hamar kommune praktiserer en liberal holdning i forhold til mulighet for å legge fram private planforslag for politisk behandling, til tross for en ev. negativ innstilling fra rådmannen.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss ServicekontoretTlf 62 56 30 10
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Vangsvegen 51
2306 Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-11-03