Sykkelveg i StangevegenPlanen er retningsgivende for utforming av vegsystemet og kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Planen gir også føringer for kollektivtrafikk på veg og parkeringsløsninger.  

Målsetningen med planen :

  • flere velger å gå og sykle
     
  • parkeringspolitikken bidrar til et levende sentrum, og virke dempende  på bilbruk
     
  • Flere vil velge å reise med buss og tog

Dokumentet er lagt ut på nettsiden:

Veg- og transportplan 

Planens vedlegg av temakart i stort format:

Kommuneutviklingskomitèen har hatt det politiske ansvaret for å utarbeide forslaget til kommunedelplanen. Arbeidet har forøvrig vært organisert med en administrativ styringsgruppe bestående av representanter fra Hamar kommune, Statens vegvesen Region øst og Hedmark fylkeskommune.

Underlagsmaterialet er lagt ut på kommunens hjemmesider: www.hamar.kommune.no
De enkelte delrapportenes handlingsplaner er oversendt Vegvesenet som innspill til rulleringen av Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2013.