Det er gjort en tematisk gjennomgang av risikofaktorer som har betydning for arealplanleggingen i Hamar kommune.

Noen av temaene som berøres er:

    * Flom
    * Radon
    * Skred
    * Forurensning i grunnen
    * Elektromagnetiske felt
    * Brann og eksplosjonsfare

Les hele analysen her