Illustrasjonsfoto.De siste årene har fattigdom blant barn, unge og familier fått mye oppmerksomhet. Fattigdommen som oppleves i det norske velferdssamfunnet, er sammensatt, og det finnes ikke en enkel løsning som kan bidra til å avskaffe den. Ser en på fattigdom, kan den ha en økonomisk så vel som en sosial vinkling.

Det er stor enighet både nasjonalt og lokalt om at det å fjerne barnefattigdom er et overordnet sosialpolitisk mål. Barnefattigdom kan bidra til å reprodusere sosiale forskjeller og dermed gi negative langsiktige konsekvenser. En måte å fjerne barnefattigdom på er å sørge for å inkludere barn og unge i aktiviteter i skole- og fritidssammenheng.

For å kartlegge og beskrive fattigdomsproblematikken i Hamar har komiteen innhentet informasjon fra fagavdelingene Barn og familie, Barnehage, Opplæring og oppvekst og Levekår (NAV). Disse er gjengitt i kapittel 5. Komiteen har også innhentet informasjon fra tredje sektor. I tillegg har man benyttet eksisterende forskningsrapporter fra en rekke forskningsinstitutter.

Resultatenhetene som jobber etter barnevernloven, lov om sosiale tjenester, lov om introduksjonsordningen og opplæringsloven har iverksatt en rekke tiltak som på en eller en annen måte berører personer som opplever fattigdom. Disse tiltakene er gjengitt under punkt 5.4.1.

Les Hamar kommunes fattigdomsutredning