Om tjenesten
Kort beskrivelse Informasjon gis og mottas. Publikumsmottaket er bindeledd mellom bruker og primærkontakt i oppfølgingsavdelingene. Informasjon kan formidles direkte eller per telefon.
Målgruppe
NAVs brukere
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til NAV Hamar Postboks 4120, 2307 Hamar
Saksbehandlingstid Fortløpende
Annen informasjon

I tillegg til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, vises også til rundskriv I - 1/93, punkt 2.3.2.

Telefoner eller spørsmål ved personlig oppmøte besvares primært av ansatte i Publikumsmottaket som har direkte tilgang til NAV sitt fagsystem.

Publikumsmottaket vil ha en sentral funksjon som del av NAV sin tilgjengelighet. Selv om hovedkontakt i oppfølgingsavdeling ikke er tilgjengelig, skal bruker kunne henvende seg til personalet, legge fram sin sak, få informasjon m.v.

Publikumsmottaket kan gi informasjon om saksbehandlingen til eventuell søknad søker har levert, motta tilleggsinformasjon til søknad, eventuelt motta og videreformidle ny informasjon om søkers livssituasjon og videreformidle ønske om samtale med hovedkontakt.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Hamar, tlf 55553333, telefaks 62 02 28 01
Ansvarlig enhet
NAV Hamar
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Triangelgården, Torggata 63-65
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Anne Olen Aasen
Dato oppdatert 2016-10-25