Hamar kommune har i lang tid arbeidet for å omforme tidligere industri- og jernbaneområdet langs Mjøsa inntil Åkersvika naturreservat til bolig- og næringsområder. I arbeidet med kommunedelplan for området ble det klart at en grenseendring mot naturreservatet er nødvendig for å tilrettelegge for en funksjonell  utforming av strandpromenaden.

Åkersvika naturreservat er opprettet for å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Fylkesmannen kjenner ikke til at det er spesielle naturverdier knyttet til det omsøkte arealet, men presiserer at ethvert gruntvanns- og kantsoneareal har betydning for fuglelivet i reservatet.

Fylkesmannen anbefaler å endre grensen og utvide reservatet med tilsvarende areal i området syd for Tjuvholmen.Anbefalingen er begrunnet i områdets beliggenhet, begrensede areal og dets funksjon i vernesammenheng.

Uttalelser til endringsforslaget må sendes fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar eller postmottak@fmhe.no innen 10. april 2010.

Her kan du lese brevet fra Fylkesmannen i Hedmark

Her kan du se kartet som viser de arealene som berøres av forslag til grenseendring for Åkersvika naturreservat

Saksbehandler hos Fylkesmannen er Hans Christian Gjerlaug, telefon 62 55 11 82
For kommunen arbeid med byutvikling i Strandsonen er kontaktperson 
Johanne Aasnæs Sørum, telefon 62510604

Bilde som viser området ved Tjuvholmen/Godsområdet og foreslått grenseendring i Åkersvika naturreservat