Det nye hytteområdet ligger sørvest for Brumundsetra der det planlegges for 44 nye hyttetomter. Området ligger innenfor tidligere vedtatt kommunedelplan for Vang almenning, og er i prinsippet allerede godkjent for hyttebygging.

Vedtak om offentlig ettersyn av reguleringsplanen er gjort av Hamar formannskap i møte 1 november 2009 fordi kommunedelplanen inneholder krav om detaljplanlegging før utbygging.

Dokumentene kan sees her:

Eventuelle merknader sendes innen den 10 april 2010 til :
Hamar kommune, arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

Eller som epost til:   Hamar Postmottak

Saksbehandler:   Per Johansen

Reguleringsplan for nytt hytteområde ved Brumundsetra
Reguleringsplan for nytt hytteområde ved Brumundsetra