Reguleringsplan er endret etter offentlig ettersyn desember 2008. Føring for bearbeiding av plan ble behandlet i Hamar formannskap 15.04.2009 saksnr. 69/09. Det nye planforslaget tar utgangspunkt i tidligere reguleringsplan alternativ A. Hovedendring er tilrettelegging av adkomst direkte fra Furnesvegen, i tillegg er tennisbaner tatt ut av planen av hensyn til østre Børstadlund.

Formål med planen er å legge til rette for etablering av:

  • friidrettsanlegg (400 meter rundløpsbane med 6 baner)
  • anlegg for bandy/skøyter (vinterstid) og fotball med mer (sommertid)
  • idrettshall, klubbhus, driftsbygninger
  • areal for utvidelse av Børstad ungdomsskole
  • innpassing av nærmiljøanlegg
  • avkjørsel fra Furnesvegen med tilstrekkelig parkeringsareal
  • oppstramming av kjøreveg i Børstadallèen og stenging av avkjørsel til skolen
  • sikre at overgangssone mot kulturlandskapet gis utforming slik at denne fungerer som en buffersone mot dyrka mark og fremstår som endelig byvekstgrense

Planen skal sikre tilfredsstillende vilkår for dagens arealbruk (skole og anlegg for fotball) og ivareta hensynet til eksisterende kulturminner og grønnstruktur/friområde.  

Plandokumentene kan sees her:
Samlet saksframlegg i Hamar formannskap 15.04.2010 (PDF 167kB)
Vedlegg til samlet saksframlegg (PDF 13119 kB)
Plankart med tegnforklaring (PDF 4561kB)
Bestemmelser (PDF 51kB)
Støyvurdering (PDF 719kB)

Plandokumenter lagt ut på offentlig ettersyn desember 2008 kan sees her:
Oversiktskart alt. A (PDF 851kB)
Oversiktskart alt. B (PDF 853 kB)
Samlet saksframstilling i Hamar formannskap 03.09.2008 (PDF 398kB)
Rådmannens vurdering av bearbeidet planforslag 21.11.2008 (PDF 2319kB)
Vedlegg til Rådmannens vurdering av bearbeidet forslag 21.11.2008 (PDF 36kB)
Planbeskrivelse (PDF 23230kB)
Notat adkomstveg (PDF 862kB)
Reguleringsplan alt. A (PDF 771kB)
Bestemmelser alt. A (PDF 77kB)
Illustrasjonsplan alt. A (PDF 846 kB)
Reguleringsplan alt. B (PDF 791kB)
Bestemmelser alt. B (PDF 81kB)
Illustrasjonsplan alt. B (PDF 820 kB)
Alternativ lokalisering av idrettspark (PDF 5823kB)

Plandokumentene kan også sees på følgende steder:
Hamar rådhus, Servicekontoret, Vangsvegen 51, 2306 Hamar
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granvegen 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 8. mai 2010 til:
Hamar kommune, arealplanavdelingen,
Postboks 4063
2306 Hamar

eller som e-post til: Hamar postmottak