Forsiden på dokumentet Frivillighetspolitikken i Hamar.I gjeldende kommuneplan er det et mål å utvikle kommunen til Innlandets mest attraktive boområde, sammen med aktive lag og foreninger, næringsliv og engasjerte innbyggere. Innbyggermedvirkning og frivillighet er viktig for å nå dette målet.

Frivillig sektor er betydningsfull både for demokratiet, velferden og den generelle samfunnsutviklingen. Frivillige lag og organisasjoner er verdiformidlere, kulturformidlere og skaper identitet, fellesskap og sosial omgang mellom mennesker i lokalmiljøet.

Les Frivillhetspolitikken i Hamar - vedtatt 2010.