Vedtaket kan påklages i følge plan-og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltninglovens kap.IV. Eventuell klage  må fremsettes skriftlig  ovenfor det faste utvalg for plansaker innen 7. august 2010.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan-og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 og må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring

Dokumentene er lagt ut her på nettsiden: