Det skal legges til rette for et oversiktlig trafikkmiljø og tilgjengelighet for størst mulig del av befolkningen. Planen skal styrke Stortorgets plass i bystrukturen, aksen mellom Hamar Domkirke og Mjøsa og koordineres med planene for et nytt kulturhus inntil torget.

Busstrafikken opp Kirkegata er planlagt flyttet i samråd med Hedmark trafikk. Strandgata og Storhamargata opprettholdes som gjennomkjøring, men med større fleksibilitet for å bruke begge sider av Basarbygningen. Det foreslås regulert gatetun (gågate) rundt torget med adkomst for utrykningskjøretøyer og nødvendig trafikk. Resten av torget legges til rette for gangtrafikk, sykling og plass for uteservering, arrangementer og rekreasjon.

Kirkegata mellom Torggata og Grønnegata foreslås regulert som veg med fortau, ikke ulik situasjonen i dag. Denne kan fungere som gate for å mate torget, med parkering og mulig oppstilling for drosjer.

Morteruds gate foreslås også regulert med formålet gatetun for å sikre at dette kan utvikles med et godt forhold til planlagt kulturhus, og for å ivareta muligheten til å skape et rolig gatemiljø inntil boligene på vestsida. Dette hindrer ikke gjennomkjøring, og er ikke til hinder for at gata også kan vurderes brukt som adkomst til et eventuelt parkeringshus under Vestre Torg.

Se også hovedside for Stortorget: www.hamar.kommune.no/stortorget

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 10. september 2010 til:
Hamar kommune, arealplanavdelingen
Postboks 4063
2306 Hamar

Eller som epost til: postmottak@hamar.kommune.no

Saksbehandler for planen er Geir Cock, arkitekt

Basarbygningen