Statens vegvesen som har tatt initiativet til reguleringsendring og de har også stått for planarbeid og avklaringer med berørte grunneiere.
 
Det er  ingen store endringer, men en rekke justeringer og tilpasninger:

  • Gata gjennom Bryggeriundergangen senkes ikke. Årsaken er at senking av gata viste seg å være mer omfattende  enn forutsatt i 2005.   
  • Rundkjøring er litt flyttet og areal til parkeringsplass og ny park ved Bryggeriet er justert
  • Aslak Boltsgate og Hakabekkvegen får gang- og sykkelveg og fortau i stedet for tosidig fortau
  • Bedre forbindelse for gående og syklende fra Aslak Boltsgate til Torggata med gangveg over parkeringsplass.
  • Endret løsning for parkeringsplass i Skappelsgate ved Kokeriparken

    Dokumenter i saken:
  • Saksutredning
  • Bestemmelser
  • Plankart

Byggearbeidet er allerede i gang. De er startet opp med hjemmel i den gamle reguleringsplanen som ble vedtatt av kommunestyret i 2005.