Planen skal sikre tilfredsstillende vilkår for dagens arealbruk (skole og anlegg for fotball) og ivareta hensynet til eksisterende kulturminner og grønnstruktur/friområde.   

Plandokumentene kan sees her:

Samlet saksframstilling (33 kB)
Plankart med tegnforklaring (4756 kB)
Bestemmelser  (54 kB)
Planbeskrivelse (23 230 kB)
Alternativ lokalisering av idrettspark (1756 kB)
Uttalelser (sammendrag med kommentarer) (35 kB)


Vedtaket kan påklages i følge Plan-og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltninglovens kap.IV. Eventuell klage  må fremsettes skriftlig  ovenfor kommunen innen 28. august 2010.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 og må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring