Samtidig tilrettelegges området for annen akseptabel arealbruk som næringsvirksomhet (kontor, bevertning) og bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting.

Plandokumentene kan sees her:

Vedtaket kan påklages i følge Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltninglovens kapittel IV. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 1. september 2010 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 og må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring