Det er tilrettelagt for å bygge en konsertsal for klassisk musikk med plass til inntil 500 plasser. Eksisterende internatbygninger skal rives og nye bygges i 2 etasjer. Planen viser også ny adkomst til skolen fra FV 116. Det skal opparbeides P-plasser der eksisterende lærerboliger er, til bruk for skolen og Vang kirke.

Plandokumentene kan sees her:

Plankart med tegnforklaring (1070 kB)
Bestemmelser (30 kB)
Samlet saksframstilling (19 kB)
Planbeskrivelse (35 kB)
Støyutredning (703 kB)
Vedlegg 12051 kB)
Endringsvedtak : Reguleringsbestemmelse 2.3, pkt. 2 og pkt. 3. (11 kB)

Vedtaket kan påklages i følge Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltninglovens kap. IV. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 2 okt. 2010.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 og må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring