Dette omfatter i hovedsak adkomstveger, kryssutbedring, tilrettelegging for kollektivtransport, offentlige leke- og
oppholdsområder, samt trafikksikker ferdsel på blant annet gang og sykkelveger til/i retning friområder, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, tilliggende rekreasjonsområder og sentrum, andre trafikksikkerhetstiltak, sikker vannforsyning og støytiltak for eksisterende bebyggelse.

Utbyggingsavtalen er utarbeidet av partene i avtalen, herunder Hamar kommune i samarbeid med grunneiere som skal utvikle sine eiendommer i området. Utbyggingsavtalen ble behandlet i Hamar formannskap 13.10.2010, saksnr. 197/10. Partene i avtalen har allerede signert avtalen (20.10.2010, inkl. enkelte justeringer), med unntak av Hamar kommune som avventer signering inntil avtalen har vært på offentlig ettersyn. Saksdokumenter for sluttbehandling av reguleringsplan for Martodden fremgår på egen side om Martodden (se meny til venstre).

Plandokumentene kan sees her:

I tillegg kan dokumentene sees på følgende steder:

Hamar rådhus, Servicekontoret, Vangsvegen 51
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
Hamar bidliotek - avdeling Vang, Granvegen 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknader sendes innen 22. november 2010 til :

Hamar kommune
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til: postmottak@hamar.kommune.no

saksbehandler er Tor Harald Tusvik


 

Ny infrastruktur på Martodden