Ved gjennomføring av reguleringsplan vil det bli etablert nødvendig offentlig infrastruktur. Dette omfatter i hovedsak adkomstveger, kryssutbedring, tilrettelegging for kollektivtransport, offentlig leke- og oppholdsområder, samt trafikksikker ferdsel på blant annet gang og sykkelveger til /i retning friområder, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, tilliggende rekreasjonsområder og sentrum. Etablering av offentlig infrastruktur vil starte opp tidlig i 2011. Direkte berørte grunneiere vil bli kontaktet.

Plandokumentene kan sees her:

Samlet saksframstilling (749 kB)

Oversiktkart (394 kB)

Reguleringsplan (6.160 kB)

Bestemmelser (26.000 kB)

Sammendrag av høringsuttalelser med kommentarer (91 kB)

Planbeskrivelse med vurdering av konsekvenser (32.000 kB)

Illustrasjonsplan, snitt, oppriss (5.400 kB)

Perspektiver (3.800 kB)

 

Grunneiere, naboer, gjenboere og offentlige høringsinstanser er skriftlig underrettet om vedtaket, jf. adresseliste.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 5. februar 2011. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.

Saksbehandler er Tor Harald Tusvik, tlf. 62 56 30 45.