Dette omfatter i hovedsak adkomstveger, kryssutbedring, tilrettelegging for kollektivtransport, offentlige leke- og oppholdsområder, samt trafikksikker ferdsel på blant annet gang og sykkelveger til/i retning friområder, barnehage, skole, fritidsaktiviteter, tilliggende rekreasjonsområder og sentrum, andre trafikksikkerhetstiltak, sikker vannforsyning og støytiltak for eksisterende bebyggelse.

Inngått utbyggingsavtale kan sees her:

Inngåelse av utbyggingsavtaler kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 17-5. 

Saksbehandler er Tor Harald Tusvik, tlf. 62 51 06 78.

Kartskisse over Martodden
Kartskisse over Martodden