Det legges til rette for kantparkering og busslommer for å skape et trafikkmiljø med god tilgjengelighet der forholdet mellom gate og omkringliggende bygninger styrkes. Målsettingen er å forme et gatemiljø som kan skape grunnlag for aktivitet i bygninger, på plasser og fortau, der trafikk og folkeliv kan stå i et gjensidig godt forhold til hverandre. 

Plandokumentene kan sees her:
Plankart
Planbestemmelser
Samlet saksframstilling med vedtak

Adresseliste grunneiere, naboer, gjenboere og offentlige høringsinstanser

Dette vedtaket kan påklages til Departementet ifølge Plan og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager på vedtaket må fremsettes overfor det faste utvalget for plansaker innen 7. februar 2011. Eventuell klage sendes Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar. Ved henvendelse til Arealplanavdelingen, kan du også få se sakens dokumenter og få veiledning hvis du ønsker det.