Hamar kommune har en del kommunale boliger som kan søkes leid av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes som eksempel deg som

  • har dårlig økonomi,
  • har nedsatt funksjonsevne
  • har helsemessige eller sosiale problemer
  • mangler kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold

Boligene tildeles ut fra søknad og gitte kriterier. Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Hamar kommune det siste året.

Se ellers Forskrift om tildeling av kommunal bolig for flere detaljer.
 

Ulike skjemaer vedr. kommunale boliger:

Søknadsskjema kommunal bolig
Oppsigelse av kommunal bolig
Oppsigelse av kommunal bolig ved dødsfall
Klageskjema kommunal bolig