Hamar kommune har en del kommunale boliger som kan søkes leid av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes som eksempel de som har dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.

Boligene tildeles ut fra søknad og gitte kriterier. Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Hamar kommune det siste året.

Se ellers Forskrift om tildeling av kommunal bolig for flere detaljer.
 

Ulike skjemaer vedr. kommunale boliger:

Søknadsskjema kommunal bolig
Oppsigelse av kommunal bolig
Oppsigelse av kommunal bolig ved dødsfall
Klageskjema kommunal bolig