I forbindelse med stedsutviklingsprosjektet er fremtidige utbedringer av Hjellumvegen gjennom sentrum et av flere diskusjonstemaer. Vi har derfor hatt en trafikkteller på stedet den siste tiden for å få bedre oversikt over trafikksituasjon og nå er målingen klar. Den viser at vegen har en ÅDT på 3000, det vil si gjennomsnittlig antall biler som passerer pr døgn. Til sammenlikning har Vangsvegen forbi Vang kirke en ÅDT i underkant av 15000. Gjennomsnittshastigheten ligger på 46 km/t. Telleren har stått ved nedkanten av den tidligere butikken, i retning jernbanen.