Planforslaget omfatter første av fire byggetrinn, jf. overordnet reguleringsplan for Hamar Stadion og Fuglsethmyra. Forslaget omfatter ikke detaljregulering av høyblokk eller bebyggelsen på Fuglsethmyra. Planen er utarbeidet etter krav i overordnet regulering og hovedinnhold er i all hovedsak avklart i overordnet regulering og tas ikke opp til ny vurdering. Reguleringsplanen ble behandlet i Hamar formannskap 25.05.11, saksnr. 99/11.

Planens formål er å utvikle Hamar stadion fra idrettsanlegg til byggeområde for forretning, kontor, privat og offentlig tjenesteyting og bolig med tilhørende plasser, friområder og trafikkområder. Reguleringsplan tilrettelegger for bebyggelse i inntil 6 etasjer (23 meter). I planbeskrivelsen gir forslagstiller svar på tidligere innkomne uttalelser og beskriver planens endringer i forhold til gjeldende plan:

 • § 1.1 Maksimal utnyttelse: Fra 30.000m2 til 33.000m2 kjøpesenter
 • § 1.10 Parkering: Fra ca. 1450 til 1300 plasser for kontor/kjøpesenter
 • § 2.1 Område B1: Økning i gesimshøyde 3,5 - 6,0m og 4. etasje (utfordrer fylkesmannens tidligere klageavgjørelse)
 • §§ 2.6 og 2.7 Område Ga3: arealbruk fra varelevering til kjøpesenter
 • § 3.3 Gangveg, Gveg2: rampe erstattes med døgnåpen heis
 • § 5.3 Torg2: Rampe erstattes med døgnåpen heis (rampe utenfor planområdet)
 • § 7.1.1 B/K1: Ingen nedtrapping av bebyggelsen i sørvest
 • § 8.6 Trafikksystemet: Fra to til en avkjøring til parkeringshus, samt heving og/eller justert plassering av gater.

Plandokumentene kan sees her:

Samlet saksframstilling med oversiktskart (Formannskapet 25.05.11)

Planbeskrivelse (9.mai 2011) med vedlegg:

Notat fra NSW av 26.mai om Finstads gate og rampe opp til det øverste friområdet

I tillegg kan dokumentene sees på følgende steder:

 • Hamar rådhus, Servicekontoret, Vangsvegen 51
 • Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
 • Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granvegen 2, 2322 Ridabu


Eventuelle merknader sendes innen 9. juli 2011 til:
Hamar kommune
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til: postmottak@hamar.kommune.no

Perioden med offentlig ettersyn er avsluttet og merknadene kan ses her (PDF 26 Mb)

Saksbehandler er Tor Harald Tusvik

Hamar Stadion sett fra rådhuset
Hamar Stadion sett fra rådhuset