Formålet med planen var å planavklare ny bydel i strandsonen inkludert hovedadkomst på bru fra Stangevegen til strandsonen. 

Adkomsten til strandsonen via bru er foreløpig ikke realisert, men arbeid med detaljreguleringsplan for Espernområde og bruadkomst er nå i gang.

 

Dokumenter i saken:

kart over godsområdetPlankart - områdereguleringsplan

Planbestemmelser - områdereguleringsplan

Samlet saksframstilling fra formannskapets behandling

Felles konsekvensutredning for Hamar kollektivknutepunkt og Godsområdet/jernbaneverkstedet/Espern bru  

 

Delutredninger, bakgrunnsstoff mm:

Bakgrunnsmateriale, delutredninger, program for reguleringsplaner og konsekvensutredning, informasjon om tilstøtende planområder mm finnes på www.hamar.kommune.no/strandsonen
(se også i artikkelarkivet)

Lenke til side om støyutredning for Espern bru og rundkjøring i Stangevegen x Brugata

Lenke til side om ROS-analyse

Lenke til side om temautredninger for trafikk og hovedadkomst

Lenke til side om sporområde og fredningsforslag og konsekvenser for arealbruk og utnyttelse

Flyfoto av Strandsonen i Hamar- foto Terje Løchen

tegning av planområdet -  ligger til høyre i flyfotoet over.
tegning av planområdet - ligger til høyre i flyfotoet over.