Planforslaget er fremmet av ROM eiendomsutvikling og er utarbeidet av Civitas as.  Planforslaget legger blant annet til rette for:

  • nytt terminalbygg for Hamar stasjon og bevaring av eksisterende stasjonsbygninger
  • ny løsning for buss og taxi ved Hamar stasjon
  • rundkjøring i krysset Stangevegen x Grønnegata
  • næringsbebyggelse med parkering i inntil 5 etasjer mellom Stangevegen og sporområdet
  • bebyggelse i 6 etasjer med boliger, næring og eventuelt hotell mellom Hamar stasjon og Mjøsa
  • et mindre område med mulighet for inntil 10 etasjer mellom stasjonen og Mjøsa (hotell)
     

Dokumenter til offentlig ettersyn

Reguleringsplankart kart over Hamar kollektivknutepunkt

Planbestemmelser

Delutredning om over/undergang for tverrforbindelse for fotgjengere

Planbeskrivelse

Felles konsekvensutredning

Samlet saksframstilling fra formannskapets behandling 22. juni 2011

 

Frist for uttalelse

Uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar, senest 27. august 2011.
 

Mer informasjon, bakgrunnsstoff etc

Reguleringsplanforslaget inngår i Hamar kommune sitt arbeid med ny bydel i Hamars strandsone og gjennomføring av kommunedelplan for Strandsonen vedtatt 2003.

Mer informasjon om planer i strandsonen, bakgrunnsmateriale  for reguleringsplanene (inkludert risiko og sårbarhetsanalyse) fins på
www.hamar.kommune.no/strandsonen

For mer informasjon om planene, ta kontakt med saksbehandlere:

Johanne Aasnæs Sørum, tel 62 51 06 04

eller Geir Cock, tel 62 50 03 95

 

Illustrasjonen nedenfor viser skisse for rundkjøring, gateutforming og bussknutepunkt.

Skisse over jernbanesporene