Hensikten med detaljreguleringen er å følge opp vedtatt plan for Martodden og legge til rette for boligbygging i form av småhus (rekkehus) rundt et tun.

HRTB Arkitekter MNAL AS fremmer planforslaget og søker om tiltaket på vegne av Martodden Utbygging KS.

Planforslaget legges ut på offentlig ettersyn sammen med nabovarsel for søknad om tiltak. I plan og bygningsloven er det åpnet for felles behandling av reguleringsplan og byggesøknad, og Hamar kommune vil sende ut og ta imot merknader på både reguleringsplanen og byggesøknaden.

Dokumentene for reguleringsplanen kan ses her:

Dokumentene for nabovarselet kan ses her:

I tillegg kan dokumentene ses på følgende steder:

  • Hamar rådhus, Servicekontoret, Vangsvegen 51
  • Hamar bibliotek, Torghjørnet, Torggt. 81-83, 2317 Hamar
  • Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granvegen 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknader sendes innen 7. desember 2011 til:
Hamar kommune
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til: postmottak@hamar.kommune.no

Reguleringsplan område B8 på Martodden