Kommunen har klargjort planene for oversendelse til Miljøverndepartementet. Fylkesmannen har skrevet en vurdering/anbefaling av saken som følger saken til departementet. Her følger hovedtrekkene knyttet til de konkrete innsigelsene:

  • Hensynet til forutberegnelighet i kommunens arealplanlegging må tillegges stor vekt. De sentrale rammer for utvikling av strandsonen ble avgjort i kommunedelplan for strandsonen i 2003.
  • Etter at strandsoneplanen ble vedtatt, er det gitt nye sentrale føringer om økt satsing på godstransport. Fylkesmannen mener derfor at jernbanens sporbehov må gis prioritet. Fylkesmannen anbefaler likevel at mulighet for rekkefølgebestemmelser bør vurderes for ett eller flere spor.
  • Riksantikvarens anførsel omkring "skjemmende" nærføring til kulturhistorisk viktig og fredet bygningsmasse, bør ikke tillegges avgjørende vekt. Dette begrunnes med at det er mer tvilsomt om det er vesentlige nye omstendigheter for kulturminnevern etter at strandsoneplanen ble vedtatt.
  • Grensen for Åkersvika naturreservat bør endres i samsvar med forslaget til grenseendring som har vært på høring.

Se fylkesmannens brev for mer detaljer og betraktninger rundt kommunens saksbehandling.

Fylkesmannens uttalelse til saken og fylkesmannens oversendelse til Miljøverndepartementet kan leses her

Oversendelsesbrevet fra Hamar kommune til Miljøverndepartementet kan leses her

Lenke til mer informasjon om kommunens arbeid for ny bydel i Hamars strandsone