Tidligere planlagt adkomst i to plan med bru til byggets hovedplan er fjernet. I denne reviderte planen foreslås dagens hovedparkeringsområde hevet for å sikre forenklet adkomst fra parkeringsplass til bebyggelsen. Løsninger med gjennomgående gang og sykkelveger i området opprettholdes.

Etter delegert fullmakt legger Byplansjefen endring av reguleringsplan for Ankerskogen svømmehall ut til offentlig ettersyn i perioden fra 3. desember 2011 til og med 14. januar 2012.

Plandokumentene kan sees her:
Oversendelsesbrev med delegert vedtak og saksframlegg


Plandokumentene kan også sees på følgende steder:
Hamar rådhus, Servicekontoret, Vangsvegen 51, 2306 Hamar
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 14. januar 2012 til:
Hamar kommune, arealplanavdelingen,
Postboks 4063
2306 Hamar

eller som e-post til: postmottak@hamar.kommune.no