Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 legges detaljreguleringsplan for

Martodden, område B5, på offentlig ettersyn. Høringsfristen er 6 uker fra offentliggjøring. Uttalelser til planforslaget sendes kommunen innen 25. februar 2012.

Eventuelle merknader sendes innen 25.februar 2012 til:
Hamar kommune
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til: postmottak@hamar.kommune.no