ROLLSLØKKEN  SKOLE  90 år - 1922 – 2012

Før byutvidelsen i 1946 lå områdene Briskeby, Disen, Rollsløkken, Børstad,Solvang, Bondesvea og Storhamar i Vang kommune. I disse byggebeltene ble det rundt århundreskiftet bygd flere skoler: Solvang skole stod ferdig i 1897, Fredvang skole ble innviet i 1910 og Storhamar skole i 1914. I Vang skolestyre ble det i 1920, i skriv til kommunestyret, pekt på plassmangel ved Fredvang skole og at dette problemet kunne løses, enten ved utvidelse eller bygging av ny skole. Resultatet ble at Vang kommune besluttet å kjøpe " Rolls løkke " under Børstad.

I 1921 ble det ført opp to lærerboliger på området. - Da Hamar kommunes kontrakt med staten om å holde øvingsskole for lærerskolen utløp, og forhandlingene om prolongasjon gikk tregt, fikk Vang kommune tilbudet om praksisundervisningen og slo selvsagt til. Den 22. mai 1922 vedtok Stortinget å flytte øvingsundervisningen ved Hamar off. lærerskole til Vang. Denne undervisningen skulle gjøre lærerstudentene kjent med skolens hverdag, skoleloven, reglement, instrukser, pensum og mål. Studentene startet som observatører og assistenter i klassene før de fikk enepraksis. I denne forbindelse må nevnes at Vang skolestyre i 1920 hadde innført en ny skoleplan med lesetid og klassedeling som lå på høyde med de beste landsskoler.

I kommunestyremøtet 1. juni 1922 ble byggekomitéen oppnevnt, og fra første stund kalte den skolen for Rollsløkken skole. Arkitekt Otto V. Juell stod for tegningene, som ved siden av klasserom, inneholdt skolekjøkken, sløydsal, cisterne og vaktmesterleilighet i kjelleretasjen. – At byggekomiteen arbeidet meget effektivt, skjønner en idet innvielsen av skolen fant sted allerede søndag 23. september samme år. Bygningen var reist i to etasjer over en grunnflate på 455 kvm, skolen hadde sydvendt hovedfasade med tårn og to fløyer. Byggesummen kom på kroner 240.000.

I 1940 ble noen av de ca. 2000 norske soldatene som deltok under den tyske invasjonen på Hedmark innlosjert og bespist på skolen. Noe senere la tyskerne beslag på bygningen. Ved byutvidelsen i 1946 kom Rollsløkken og Storhamar kretser inn i Hamar, fikk byskoleordning, daglig skole på alle klassetrinn og ordnet engelskundervisning.

Boligbyggingen i området førte til vanskelige plassforhold ved Rollsløkken skole, og Hamar bystyre besluttet derfor i mars 1954 å bygge ut skolen. Byggeprogrammet omfattet tilbygg til hovedblokken i 2 etasjer pluss en innredet loftsetasje, en paviljong langs Ringgata og et gymnastikkbygg. Arbeidet startet i august 1956, og året etter ble paviljongen tatt i bruk. 2 år senere stod de førsteklasserommene i tilbygget ferdig.

Gymnastikkbygget ble åpnet i 1961 og svømmehallen året etter. Hele byggeperioden pågikk over 6 år. Høsten 1971 ble lekeplassen opparbeidet og fullført til en pris på 180.000 kroner. I og med at øvingsundervisningen ble flyttet til Vang i 1922, fikk Rollsløkken skole fra starten nærkontakt med Hamar lærerskole som senere er beholdt. I flere år var også øvingsskolens administrasjon knyttet til Rollsløkken.

I begynnelsen av 1930-årene holdt elevtallet seg på 250 -300, men sank i løpet av 5 år til 224. I 1946 var det kun 101 elever ved skolen. Grunnet utbygging av kretsen økte elevtallet sakte, men sikkert, og i skoleåret 1966/67 nådde barnetallet en topp med 286 gutter og 295 jenter, i alt 581 elever. I tillegg kom framhaldsskolen ( 8. klasse ) med 29 elever. Inneværende skoleår er det 302 elever.

I 1959 kom skoleloven om 9-årig enhetsskole. Den ble innført i Hamar i 1963 etter mønster av 6-årig barneskole og 3-årig ungdomsskole. Dette førte til at klasseromssituasjonen bedret seg betraktelig ved Rollsløkken skole. Mye er blitt annerledes siden 1922. Blant annet har skolen nå fritidsordning (SFO) for elevene i de laveste klassetrinnene. Og en rekke demokratiske organer er kommet til: Driftsutvalg, foreldrearbeidsutvalg (FAU), klubbmøter og elevråd.

Rektor i jubileumsåret er Gro Kristiansen som ble tilsatt i 2010. Hennes forgjengere er Edvard Husum (1922-1930 ), Johannes Eiken (1930 - 1950 ), Fanny Berg (1950-1960 ), Bjarne Røhne ( 1960 - 1973 ), Charles Pedersen ( 1973-1985 ), Nils Gaalaas-Berg ( 1985 - 1995 ) og Astrid Bryhni Asla ( 1995-2010 ).

Som undervisningsinspektører / ass. rektor  har Charles Pedersen, Frøydis Tuven og Kari Knotten Seem fungert. I dag sitter Tommy Østlund i denne stillingen.

Skolen markerte sine 90 år i løpet av høsten.

 

Skrevet av: Nils Gaalaas-Berg

 

 

 

I anledning 90-års merkeringen til Rollsløkken skole, ble det opprettet en egen side på Facebook.

http://www.facebook.com/RollslokkenSkole90Ar19222012?ref=hl