Området ligger innenfor tidligere vedtatt kommunedelplan for Vang almenning og er i prinsippet tidligere godkjent for hyttebygging.Dokumentene kan sees her :
 

Dette vedtaket kan påklages til Departementet ifølge Plan og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klage på vedtaket må fremsettes overfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuell klage sendes:
Hamar kommune, Arealplanavdelingen
Postboks 4063, 2306 Hamar.