Det er plan- og bygningslovens §12-1 som gir grunnlag for krav om reguleringsplan. Krav om reguleringsplan kan følge direkte av loven, eller av vedtatte plankrav i gjeldende planer.

• Kommunen kan ha vurdert plankrav tidligere og innarbeidet krav om reguleringsplan i overordnete planer (kommuneplan, kommunedelplan eller områdereguleringsplan)
• For større bygge- og anleggstiltak eller andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn kreves det planavklaring gjennom reguleringsplan for å sikre flerbruk, vern og forhold til private og offentlige interesser.