Bilde av tog som passerer Hamar.Hamar kommune har samarbeidet med Stange og Ringsaker kommune om høringsuttalelsene.

Dobbeltspor på InterCity-strekningene
Jernbaneverket har lagt fram en konseptvalgutredning om alternative utviklingsstrategier for InterCity-strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Halden og Oslo-Skien. Se utredningsdokumentene påJernbaneverkets nettsider.
Utredningen anbefaler en utbygging av dobbeltspor på alle strekninger dimensjonert for minimum 250 km/t, og hvor de gamle sporene fjernes. Utredningen viser også alternative traseer for passering av Hamar.

I sin høringsuttalelse anbefaler Hamar kommune at det arbeides videre med tre alternative korridorer for Dovrebanens passering av Hamar:
• Dagens trase i tunnel/senket. Dagens stasjon beholdes.
• Tunnel under byen med underjordisk stasjon.
• Omlegging øst for sentrum med stasjon ved Vikingskipet.
 

Hamar kommune ønsker en raskest mulig utbygging av dobbeltspor på intercity-strekningene, og mener hele IC-strekningen til Lillehammer bør være utbygd i 2022.

Jernbaneverket vil ha ansvar for plan- og utredningsarbeidet, som trolig kan starte til høsten. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med de berørte kommunene.

Les brevet med Hamar kommunes uttalelse til Intercity-utredningen her.

Høyhastighet
Jernbaneverket har sendt høyhastighetsutredningen på offentlig høring. Utredningen tar for seg jernbaneforbindelser mellom de store byene i Norge. Bakgrunnsdokumentene fra Jernbaneverket finner du her.

Hamar kommune mener at utbygging av InterCity-strekningene må prioriteres først, men at det må planlegges for at intercity-strekningen Oslo-Lillehammer kan inngå i en mulig senere høyhastighetsforbindelse mellom Oslo og Trondheim. Hamar kommune peker på at tunnelandelen (57%) i Jernbaneverkets høyhastighetsutredning for alternativ Gudbrandsdalen er vesentlig høyere enn i tunnelandelen i høyhastighetsutredningen som Norsk Bane tidligere har gjennomført (39%). Kommunen setter et spørsmålstegn ved hva som ligger bak de store avvikene, som har betydning både for miljø- og økonomi i et evt høyhastighetsprosjekt.

Les brevet fra Hamar kommune med uttalelsen til høyhastighetsutredningen her.

11. mai ble det arrangert en stor lyntogkonferanse i Oslo i regi av næringsforeningene i Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Ålesund og Vest-Telemark. Presentasjonene fra konferansen kan du se her.
 

Stasjonsstruktur - Vil toget stoppe på Hjellum igjen?
I en ny utredning fra Jernbaneverket om framtidig stasjonsstruktur er Hjellum og Terningmoen med som mulig nye stoppesteder på Rørosbanen. Se utredningen her. Jernbaneverket lover ikke at toget vil stoppe på Hjellum i framtida, men er åpne for å se nærmere på muligheten når togforbindelsen mellom Elverum og Hamar skal styrkes.

Hamar kommune har uttalt seg om de delene som berører Dovrebanen og Rørosbanen. Se uttalelse fra Hamar kommune om framtidig stasjonsstruktur her.