Kapittel 1  Innledning

1.1         Hjemmel

Dette reglementet bygger på Opplæringslova, § 2-9 og § 9a, samt forskrift § 3-5.

1.2    Innhold og virkeområde

Ordens- og oppførselsreglementet omfatter alle kommunale grunnskoler i Hamar, inkludert skolefritidsordningen  ( SFO).

Reglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet  ( sanksjoner ) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles ( saksbehandlingsregler ).

Skolen har ansvar for elevene i undervisning, arrangementer, ekskursjoner med mer der elevene er under skolens ledelse. Dette innebærer at reglementet gjelder alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, på skoleveien og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, leirskole, studieturer.

1.3    Skolenes eget reglement

I tillegg til denne forskriften for Hamarskolen skal den enkelte skole utarbeide sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet skal ta utgangspunkt i lokale forhold og skal sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevens fysiske og psykososiale skolemiljø.

Driftsutvalget ved skolen behandler det lokale reglementet. Alle skolens rådsorganer skal være delaktige i utarbeidelsen av reglementet.

Det lokale ordensreglementet skal være i samsvar med gjeldende lovverk og med kommunens forskrift og jevnlig evalueres/redigeres i skolens driftsutvalg.

Kapittel 2  Formål, elevers rettigheter og plikter

2.1         Formål

Hamarskolen skal preges av et godt samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige. Kommunens verdigrunnlag og Læreplanverkets generelle del skal prege dette samarbeidet.

2.2         Rettigheter

Som elev har du rett til:

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
 • at du får et godt lærings- og skolemiljø
 • at du får hjelp og veiledning i faglige og personlige spørsmål

2.3         Plikter

Som elev har du plikt til å:

 • Arbeide for et godt lærings- og skolemiljø
 • Behandle andre på en ordentlig måte
 • Vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred og ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk, psykisk eller verbalt

Kapittel 3  Regler og sanksjoner

3.1         Regler for orden og oppførsel

Det er viktig å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole.

Det betyr at du skal:

 • vise hensyn og respekt for alle
 • vise respekt for undervisningen og gjøre ditt for å holde arbeidsro i timene
 • møte presis til timer og avtaler
 • gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • holde god orden
 • gjøre ditt for å holde skolens område rent og ryddig
 • ta godt vare på alt som tilhører skolen – både ute og inne
 • ta godt vare på personlige eiendeler

Dette er ikke tillatt:

 • banning, slåssing, utøving av vold og forstyrrelse av andres lek
 • enhver form for mobbing, sjikane eller noen form for trakassering av andre

3.2         Sanksjoner

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordens- og  oppførselsreglementet.

Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes.

3.2.1 Tiltak mot brudd på ordensreglene

Brudd på ordens- og oppførselsreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor:

 • Muntlig irettesettelse
 • Muntlig melding til foresatte
 • Skriftlig irettesettelse/advarsel
 • Skriftlig melding til foresatte
 • Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foresatte.
 • Overføring til en annen gruppe/klasse. Foresatte informeres.
 • Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.
  • Foresatte informeres hvis mulig i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å delta og påta seg ansvaret for elevens deltakelse
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelser med samtaler og/eller utføring av pålagte oppgaver
 • Konsekvens for vurdering, med og uten karakter i orden og oppførsel

3.2.2 Bortvisning

For Hamarskolen gjelder:

 • Skolene gis anledning til å ha regler om bortvisning av elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordens- og oppførselsreglementet
 • Bortvisning er enkeltvedtak. Vedtaket skal derfor begrunnes skriftlig, og det kan klages etter reglene i Forvaltningsloven. Klageinstans er Fylkesmannen. Eventuell klage sendes via rektor. Eleven og de foresatte skal ha mulighet til å uttale seg før bortvisningen – og foresatte bør hente eleven på skolen dersom eleven vises ut.
 • Elever på 8. – 10.trinn kan vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager
 • Elever på 5. – 7.trinn kan vises bort for enkelttimer eller for resten av dagen
 • For elever på 1. – 4.trinn kan bortvisning ikke nyttes

Rektor vedtar eventuell bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig og en skal ha vurdert å bruke andre hjelpe- og refsingstiltak.

3.3         Konkret om overtredelser og sanksjoner

3.3.1 Ugyldig fravær

Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til forsent-kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten av forsent-kommingen/fraværet.

Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert forsent-komming. Går utover elevens læring og virker forstyrrende på gruppens/klassens læringssituasjon. Foresatte må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter Opplæringslovens § 2-1.

3.3.2 Mobbing og voldelig adferd

Vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i Hamarskolen. Mobbing er fysisk og/eller psykisk angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte.

Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot mobbing.

Elever som truer med vold eller utøver vold, kan vises bort fra undervisningen/skolen. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet. Grove voldsepisoder vil kunne bli politianmeldt.

3.3.3 Medbringelse av farlige gjenstander

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til andre, lovlige formål.

Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til elevens foresatte etter skoletid.

3.3.4 Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.

Skolen kan beslaglegge rusmidler som medbringes på skolens område. Tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

3.3.5 Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen, elever eller ansatte

Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom eller utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr, jf skadeerstatningsloven § 1-1 og 1-2  ( inntil kr. 5.000, - kroner pr. skade ).

Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen.

3.3.6 Mobiltelefon og internett

Driftsutvalget ved den enkelte skole drøfter regler for bruk av mobiltelefon i skoletiden og sanksjoner for brudd på reglene.

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett-tilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisning.

Driftsutvalget ved den enkelte skole skal behandle nettvettregler. Reglene skal inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr.

Dersom elevene bryter reglementet, kan dette føre til tiltak etter §3.2.1 eller 3.2.2. Ulovlige forhold kan bli politianmeldt.

3.3.7 Straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om politiets bistand. Elevens foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt bistand fra politiet.

3.4         Enkeltvedtak

En beslutning om å vise bort en elev for én hel dag eller flere dager, vil være å forstå som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. 3.2.2. Øvrige sanksjoner og refsingstiltak vil normalt ikke være et enkeltvedtak. Dersom avgjørelsen anses å ha stor betydning for den enkelte elev (eks. vedtak om utelukking fra enkelte arrangementer), bør rektor likevel vurdere å følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak.

3.5         Flytting av elev til annen skole

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn nærmiljøskolen uten foresattes samtykke. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak, jf. Opplæringsloven § 8-1, 3.ledd.

Skoleeier tar avgjørelse i slike saker.

3.6         Politianmeldelse

Ulovlige forhold på skolens område vil kunne bli politianmeldt. Det vil normalt være den som anses som fornærmet, som må levere en eventuell politianmeldelse. Skolen vil kunne være behjelpelig i utforming av anmeldelsen.

Kapittel 4  Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordens- og oppførselsreglementet følger saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens, herunder kap. III – kap. VI ved enkeltvedtak.

Ved avgjørelse skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

4.1.       Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter

4.2.       Før alle typer alvorlige refsingstiltak iverksettes, har elevene krav på å forklare seg overfor den/de som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ha med seg en person. Vedtaket skal begrunnes.

4.3.       Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelse til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved enkeltvedtak og evt. andre avgjørelser av særlig betydning, skal begrunnelsen gis skriftlig.

4.4.       Elevens foresatte skal få informasjon om sakens innhold og avgjørelsen som skolen har fattet. Ved alvorlige overtredelser bør informasjon så vidt gis før evt. Tiltak iverksettes. Ved mindre alvorlige overtredelser skal informasjonen senest gis ved neste foreldresamtale

Kapittel 5  Ikrafttredelse

5.1    Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2010

5.2          Denne forskriften og det lokale ordens- og oppførselsreglementet gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte ved den enkelte skole hvert år ved skoleårets begynnelse og være tilgjengelige på kommunens/skolens nettsider.