Å være funksjonshemmet er en tilstand av langvarig og alvorlig nedsettelse av funksjonsevnen på grunn av sykdom, skade eller medfødt misdannelse. (Definisjon fra regjeringens nettside)

Man kan dele funksjonshemmede inn i ulike hovedgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, psykisk utviklingshemmede og de med skjulte funksjonshemninger (f.eks. diabetes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi, allergi.)

En slik inndeling av funksjonshemmede i fem hovedgrupper er ikke optimal, da det finnes ca. 80 organisasjoner av funksjonshemmede. Men den synliggjør at funksjonshemmede ikke er en ensartet gruppe og at individer innen hver hovedgruppe har ulike behov for tilrettelegging av samfunnet.

I Hamar kommune gis tilbud til funksjonshemmede av ulike, kommunale enheter: Hovedsakelig Pleie og omsorg, Levekår og helse og Kulturkontoret.

Det dreier seg for ekesempel om : Tilrettelagte boliger eller tilbud i hjemmet, helsetjenster, aktivtets/arbeidstilbud og fritidstilbud.