Reguleringsforslaget følger opp reguleringsplanen for Martodden og skal legge til rette for utvidelse av skolen med inntil 5000 kvm BRA. Dokumentene som følger saken kan hentes her:

www.hamar.kommune.no/offentligettersyn

Eventuelle merknader til planforslaget og nabovarsel sendes skriftlig innen 6. april 2013 til:
postmottak@hamar.kommune.no

eller til
Hamar kommune, Arealplan, postboks 4063, 2306 Hamar.

eller via kartportalen med plandialog med mulighet for direkte tilbakemeldinger/merknader:
http://tema.webatlas.no/hamar/Planinnsyn?planid=073200

Dokumentene kan også ses i Servicekontoret i Hamar kommune, Vangsvegen 51, eller i Hamar bibliotek, avd. Hamar (Torghjørnet) og Vang.

Saksbehandler for planen er Geir Cock, arkitekt, Arealplanavdelingen
 

Storhamar videregående skole
Storhamar vg. skole