Planen er laget i to alternativer. Alternativ A er i henhold til overordnet plan og viser hele eiendommen med hensynssone bevaring kulturminne. Alternativ B viser en mulig fradeling av tomt i den gamle hagen og eksisterende bygninger med hensynssone bevaring kulturminner.

Plandokumentene og saksframlegg sak nr. 3/13 kan sees på:
Hamar Rådhus, servicekontoret,
Hamar bibliotek (Torghjørnet)
Hamar bibliotek - avdeling Vang

Plandokumentene kan sees på :
digital Plandialog der du har mulighet til å gi ditt innspill / merknad til planforslaget innen fristen.

Merknader til planforslaget kan også sendes skriftlig innen den 12. april 2013 til :
Hamar kommune,
Arealplan, Postboks 4063,
2306 Hamar,

eller e-post til : 
postmottak@hamar.kommune.no

Saksbehandler for planen er Anne Marie Stenmark, arkitekt, Arealplanavdelingen :
anne.marie.stenmark@hamar.kommune.no

Skråfoto Storhamargata 89 - fra vest
Skråfoto Storhamargata 89 - fra vest