Samlet saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens Plandialog

Ved henvendelse til Arealplanavdelingen, kan du få se sakens dokumenter og få veiledning hvis du ønsker det.
Ta evt. kontakt med saksbehandler Anne Marie Stenmark, tlf. 62 56 30 44, eller på e-post anne.marie.stenmark@hamar.kommune.no

Kommunestyrets vedtak kan påklages i følge Plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI.
Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 3 uker og sendes:

Hamar kommune, Arealplan
Boks 4063
2306 Hamar

eller til postmottak@hamar.kommune.no

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.