Hamar skal ha et tydelig sentrum med moderne urbane kvaliteter og historisk forankring.


Fra innledningen i planen:
Kommuneplanen for Hamar gir klare mål for et livskraftig sentrum: ”Hamar skal ha et tydelig sentrum med moderne urbane kvaliteter og historisk forankring. Det skal være plass for mennesker i alle faser av livet. Sentrum skal være levende og tilrettelagt på premissene til de myke trafikkantene. 

Sentrum skal ha sin kjerne i gågate-aksen, og det skal være en god sammenheng i struktur, innhold, til alle andre deler av sentrumsområdet. Sentrums viktigste funksjon er handel, og det er handelen som skaper grunnlag for andre opplevelser. Sentrum skal være preget av menneskelig aktivitet det meste av døgnet”.
 
I konkurranse med andre byregioner i Østlandsområdet er det nødvendig å prioritere satsingen på viktige gater og offentlige rom. Hamar sentrum er nå under dramatisk omforming, med store investeringer både fra offentlig og privat hold. Vil dette gi byens sentrum ”god sammenheng .. med moderne urbane kvaliteter”?
 
Som en oppfølging av diskusjonen om Hamar sentrums utvikling, bl.a gjennom arbeidet med sentrumsstrategier i 2010, ’Dream Hamar’ og en serie folkemøter i 2011, ble det tatt initiativ til å utarbeide en byromsanalyse og byromsplan for sentrum. Hensikten har vært å presentere en analyse av behovet for en oppgradering av byrommene, og samtidig utvikle et operasjonelt verktøy som gjør det mulig å bedre kvaliteten i de offentlige områdene.