Saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens Plandialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=072000 eller fra www.hamar.kommune.no/vedtatteplaner med lenke til Plandialog. Vi kan også sende plandokumentene pr. post på forespørsel.

Ved henvendelse til Arealplanavdelingen kan du få se sakens dokumenter og få veiledning hvis du ønsker det. Ta evt. kontakt med saksbehandler Geir Cock, tlf. 62 56 30 40, eller på e-post gco@hamar.kommune.no

Vedtaket kan påklages til Departementet ifølge Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage på vedtaket må fremsettes innen 3 uker etter kunngjøring. Klage sendes elektronisk via Plandialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=072000 eller skriftlig til:
Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Eventuell krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes overfor kommunen innen 3 – tre – år fra kunngjøring.

Eiere av eiendommer med leietakere bes om å informere leietakerne om planvedtaket.

Utsnitt reguleringsplan Utstillingsplassen L
Utsnitt reguleringsplan Utstillingsplassen L