Området ligger i kvartalet mellom Furnesvegen og Brennbakvegen, Rektor Jørgensens gate og Jens Jensens gate. Hovedformål med planen er å legge til rette for etablering av et nytt sentrumsnært boligområde, med småleiligheter og tilhørende anlegg. Noen  eksisterende gamle hus kan rives.

Plandokumentene og saksframlegg sak nr. 111/13 kan sees på :

Hamar Rådhus, servicekontoret,
Hamar bibliotek (Torghjørnet)
Hamar bibliotek - avdeling Vang

Plandokumentene kan også sees i digital Plandialog der du har direkte mulighet for å komme med dine merknader innen oppgitt tidsfrist.

Eventuelle merknader kan også sendes til :

Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063,
2306 Hamar

eller til postmottak@hamar.kommune.no innen 6. september 2013.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunens saksbehandler :
anne.marie.stenmark@hamar.kommune.no  tlf. 62 56 30 44

Plandokumentene kan sendes på forespørsel. 

 

Utsnitt av plankart for Hammersborg
Utsnitt av plankart for Hammersborg