Saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens Plandialog
Plandokumenter kan sendes på forespørse.

Kommunestyrenes vedtak kan påklages i følge plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, innen 3 uker.  Klagen stiles til Fylkesmannen i Hedmark og sendes skriftlig til :

Hamar kommune,
Arealplan,
Boks 4063,
2306 Hamar.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Kommunens saksbehandler er :
anne.marie.stenmark@hamar.kommune.no  tlf  62 56 30 44

 

 

 

Skråfoto av eiendommen - fra vest.
Skråfoto av eiendommen - fra vest.