Samlet saksframlegg med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens Plandialog
Dokumentene kan sendes på forespørsel.
 

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 3 uker og sendes:

Hamar kommune,
Arealplanavdelingen
Boks 4063, 2306 Hamar

eller til postmottak@hamar.kommune.no


Saksbehandler er Per Johansen, tlf  62 56 30 48
e-post per.johansen@hamar.kommune.no

Utsnitt av detaljreguleringsplan for Aslak Bolts gate 10.
Utsnitt av detaljreguleringsplan for Aslak Bolts gate 10.