Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt av planforslaget eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden er fra 21. september til 2. november jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Uttalefrist er 2. november 2013.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=072600.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Hamar Pukk og Grus AS. Planområdet omfatter et areal mellom Narmovegen og Bjørgedalsvegen, som i dag er dels landbruksareal og dels skog.

Formålet med planen er å tilrettelegge for uttak av grus. Anslått uttaksperiode er ca 11 år. Etter uttak skal arealene tilbakeføres til landbruk. Vi ber spesielt om tilbakemeldinger på bestemmelsene om driftstider (punkt 4.7 og 4.8 i bestemmelsene) og om ”bearbeiding og foredling av tilkjørte masser” (punkt 4.9).

Plandokumenter legges også ut på Servicekontoret i Hamar Rådhus og på bibliotekene
Offentlig ettersyn kunngjøres i lokalavisene med annonse i Hamar Dagblad 19. september og i Hamar Arbeiderblad 21. september.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sendes de skriftlig på en av følgende måter:
• via PlanDialog (se over).
• på e-post til postmottak@hamar.kommune.no
• per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret. Ved henvendelse til Areaplan i Hamar kommune kan du få utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

Saksbehandler er: Tone Wabakken
Telefon: 62 56 30 42
e-post: tone.wabakken@hamar.kommune.no

 

Planområdet for Vang grustak Øst
Planområdet for Vang grustak Øst