Forsiden på barnehageplanenHer kan du lese Hamar kommunes strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren frem mot år 2020.
 
Lenke til barnehageplanen

I planen vil du se at ”Trygg, lekende, lærende” er valgt som visjon for Hamarbarnehagene. Hamar kommune mener at dette er en visjon som gir et godt bilde av det som kjennetegner en god barnehage. Med ”Trygg, lekende, lærende” fokuseres det på at leken er det grunnleggende for sosial interaksjon og språklig utvikling for alle barn i førskolealder, samtidig som det underbygges at barnehagen er en trygg og lærende arena.
 
Barnehagen har en selvstendig rolle i det helhetlige utdanningsløpet, men den skal også være med på å legge til rette for at barndommens egenverdi ivaretas gjennom de gode opplevelsene i barnehagen.

Hamar kommune håper at alle som leser dette dokumentet kan være enig i dette!