Stabburene på Åker gård - nabo til E6 og ÅkersvikaMiljøverndepartementet vedtok den 11. april 2013 kommunedelplan for en fremtidig firefelts veg gjennom Hamar. I tillegg til at det ble klart at E6 skal utvides til firefelts veg med midtdeler langs dagens veg, ble det også bestemt at det skal foretas en grensejustering av Åkersvika naturreservat.

Miljøverndepartementet ga en tydelig bestilling på hva som skal gjøres og hvordan arbeidet skal organiseres. Fylkesmannen i Hedmark, Hamar kommune og Statens vegvesen ønsker gjennom dette nyhetsbrevet å orientere litt om prosessen og arbeidet framover.
 
Organisering 
Både Fylkesmannen i Hedmark, kommunene Hamar og Stange, Miljødirektoratet og Statens vegvesen er involvert i arbeidet med reguleringsplan for E6 og rv. 25 samt grensejusteringen av Åkersvika naturreservat. 
Fylkesmannen i Hedmark har fått i oppgave å koordinere arbeidet mellom de ansvarlige myndighetene slik at nødvendig fremdrift ikke hindres. Fylkesmannen er også ansvarlig i forhold til å oppdatere forvaltningsplanen for naturreservatet. Fylkesmannen i Hedmark har også fått delegert fra Miljødirektoratet å håndtere prosessen med grensejustering av naturreservatet. 
 
Kommunene Hamar og Stange er planmyndighet.
Det innebærer at det er politikerne i de to kommunene som skal vedta reguleringsplanen for en fremtidig firefelts E6 mellom Kåterud i Stange og grensen mellom Hamar og Ringsaker (politikerne i Stange vedtar for delen som ligger Stange kommune, mens politikerne i Hamar vedtar for delen som ligger i Hamar kommune). 
 
Statens vegvesen er ansvarlig for å utarbeide forslag til vegplaner i området. Det innebærer reguleringsplan for firefelts E6 mellom Kåterud i Stange og Arnkvern i Ringsaker, samt firefelts riksveg 25 mellom Åkersvikavegen og Åker gård. I tillegg inngår avbøtende tiltak slik som gang- og sykkelveger under det som Statens vegvesen skal arbeide med. 
 
Varsel oppstart reguleringsplan E6
Statens vegvesen vil rett etter jul varsle oppstart av arbeidet med reguleringsplan for en fremtidig firefelts E6 gjennom Hamar. I forbindelse med oppstart vil etaten ha innspill av betydning for den kommende planarbeidet. Hvordan innspillene ønskes, vil det bli opplyst om ved varsel om oppstart. Det vil i forbindelse med oppstarten av planarbeidet bli innkalt til et åpent møte hvor det bli orientert om det forestående arbeidet. 
 
Det planlegges ut fra at reguleringsplanen for E6 og grensejusteringen skal på høring våren 2015. I så tilfelle vil et vedtak på reguleringsplan kunne fattes vinteren 2015/16. 

Grensejustering Åkersvika naturreservat
I forbindelse med utbyggingen av E6 skal grensene til Åkersvika naturreservat justeres. Både eksisterende og ny E6 skal erstattes av nye arealer til naturreservat. Det er bestemt at ett mål som tas av naturreservatet skal erstattes med tre nye mål til reservat. Ettersom eksisterende og ny E6 totalt beslaglegger 100 mål av reservatet, skal det finnes totalt 300 nye mål som skal inngå i naturreservatet.  

I forhold til nye arealer til naturreservatet er det tre muligheter i prioritert rekkefølge:
1. Inntil eksisterende reservat.
2. Et annet sted i Hedmark fylke.
3. Utenfor Hedmark fylke.

Det vil i løpet av 2014 bli gjennomført natur- og miljøfaglige registreringer for å avdekke om de 300 nye dekarene med naturreservat kan etableres i nærheten av eksisterende reservat. Det vil komme mer informasjon om disse undersøkelsene senere. 

Planen for grensejusteringen vil bli lagt ut på høring samtidig med reguleringsplanen for firefelts E6 og rv. 25 våren 2015. Miljødirektoratet vil sluttføre arbeidet med grensejusteringen før justeringen fremmes som en sak for Kongen i Statsråd. Grensejusteringen må ha passert Kongen i Statsråd før reguleringsplanen for firefelts E6 og firefelts riksveg 25 oversendes til politisk behandling i Hamar og Stange. 
 
Kulturminneundersøkelser
Allerede i høst ble det gjennomført kulturminneundersøkelser i regi av Hedmark fylkeskommune. Deres rapport om funnene vil bli klar i løpet av vinteren.  Denne rapporten vil bli lagt på den felles nettsiden som Hamar kommune, Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen har opprettet (se under). 

Felles nettside
Fylkesmannen i Hedmark, Hamar kommune og Statens vegvesen har opprettet en felles nettside hvor nyttig informasjon om reguleringsplanen for firefelts E6 gjennom Hamar og grensejusteringen av naturreservatet vil bli lagt ut. Nettsiden finner du på adressen http://prosjekt.fylkesmannen.no/E6-Akersvika/ .

Kontakt
Hamar kommune: 
Trond Arve Nilsen på e-post trond.arve.nilsen@hamar.kommune.no eller telefon 62 56 30 51.
 
Fylkesmannen i Hedmark:
Inger Nes på e-post fmheine@fylkesmannen.no eller telefon 62 55 11 84.

Statens vegvesen: 
Jan Terje Løitegård på e-post janloi@vegvesen.no eller telefon 95 89 48 52.