Kommunelovens § 44 pålegger kommunene å utarbeide en 4-årig økonomiplan, som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første år i planperioden.
 
Handlings- og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Planen viser kommunestyrets prioriteringer, hva administrasjonen skal arbeide med de neste fire budsjettår, spesifiserer resultatmål og angir ressursfordeling. I 2013 ble forslag til Handlings- og økonomiplan lagt fram av rådmannen.

Under kommunestyremøtet 18. desember fikk flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, gjennom noen endringer i forhold til det som rådmannen la fram. Det betyr blant annet:

  • Drift og investering av ny flerbrukshall på Hamar vest er inne i budsjettet.
  • Det ble også funnet penger til Home Start,
  • en fysioterapihjemmel
  • økt støtte til frivilligheten og
  • noe styrking av vikarbudsjettet i barnehagene og
  • satsing på kompetanse i grunnskolen. 

Mer utfyllende informasjon om vedtakene og detaljer om hvor pengene skal tas fra, vil du finne i sakspapirene/protokollen fra møtet. Det er foreløpig ikke innarbeidet i dokumentene under.

Gå til møtekalender med sakspapirer Handlings- og økonomiplan har saksnr. 0133/13.


Her er de opprinnelige dokumentene: 
(Vedtakene skal innarbeides i nye dokumenter, men dette skjer ikke før i januar 2014.)

Forside Handlings- og økonomiplan del 1 Forside Handlings- og økonomiplan del 2