Det er viktig for oss å ha dialog med næringsinteresser og Hamars innbyggere i denne saken, og vi vil etablere møter og arenaer for dette.

Samarbeid er viktig for å oppnå god prosess og en god løsning. Hamar kommune har jevnlige møter med Jernbaneverket. Vi har nært samarbeid med nabokommunene, både på administrativt og politisk nivå. Blant annet har Hamar tatt initiativ til et felles formannskapsmøte med Stange og Ringsaker med dobbeltspor som tema.

Politisk arbeidsutvalg
Hamar har nedsatt et politisk arbeidsutvalg for dobbeltspor, hvor fire politikere fra formannskapet er tett på saken sammen med administrasjonen. Dette sikrer fokus og framdrift lokalt og god politisk forankring.

Stortinget må bevilge midler før ressursene til nødvendig planarbeid er på plass. Med signalene for Statsbudsjett for 2014 ser det ut som vi kan planlegge for en sammenhengende utbygging i InterCity-området, helt til Lillehammer. Dette er gledelig og viktig for at Hamar skal ta rollen som knutepunkt og innlandshovedstad og ikke bare være en pendlerforstad til Oslo.

Kommunen vedtar planen
Jernbaneverket og kommunene er enige om at kommunene skal være planmyndighet og vedta kommunedelplaner for dobbeltspor i de respektive kommuner. Statlig regulering vil bare være aktuelt dersom kommunene ikke blir enige om trasévalg.

Jernbaneverket har ekspertisen på jernbaneplanlegging. Kommunens planleggerkompetanse, og ikke minst lokalkunnskapen, er et viktig supplement til vurderingene som Jernbaneverket gjør. Hamar kommunes rolle er spesielt viktig for å se jernbane og stasjonsplassering i sammenheng med byutviklingen for øvrig.

Traséutredning
Jernbaneverket legger snart fram sin traséutredning. I desember vil de presentere hovedalternativene som peker seg ut etter innledende sonderinger og vurderinger. I denne fasen går de ikke inn på valg av trasé.

Med traséutredningen som grunnlag er det satt av et helt kommunestyremøte som Hamar-politikerne skal bruke til å bli godt kjent med hovedalternativene, varianter av hovedalternativene og selve arbeidsprosessen. Slik gis de folkevalgte kunnskap til å velge bort alternativer – og avgjøre hvilke hovedalternativer som skal utredes grundigere.

Det vil være et poeng å ikke ha med for mange alternative traséer når plan- og utredningsarbeidet starter i 2014, og det vil være overordnet viktig at vi er enig med nabokommunene om hvilke traseer vi skal gå videre med. Flere av hovedalternativene som foreligger i dag, kan for øvrig kombineres. For eksempel er trasévalg i Ottestad i Stange i hovedsak ikke avhengig av valg av stasjonsplassering i Hamar.

Hovedalternativer og varianter
Det har vært et politisk ønske å få synliggjort en løsning med senketunnel langs dagens trase, slik det også er tatt til orde for i leserinnlegg.

Vi har bedt Jernbaneverket ta med en slik løsning i traséutredningen, og vi har sett skisser som tilsier at Jernbaneverket følger opp dette. Tilsvarende har vi bedt om en variant med stasjon ved Vikingskipet hvor stasjonen ligger på bakkenivå.

Kommunen har påpekt at det er viktig at Jernbaneverket svarer opp traséforslag som har kommet direkte og gjennom media så langt i prosessen.

Kommunedelplan i 2016
Mer detaljert tilpassing til terreng og bebyggelse og fullverdig konsekvensutredning får vi først i arbeidet med kommunedelplan.

Vi forventer at planprogram, hvor det tas stilling til hvilke hvilke traséer som skal utredes videre, kan vedtas av kommunestyrene i siste halvdel av 2014 og at kommunedelplaner trolig kan vedtas i 2016.

Alt planarbeid, også med reguleringsplaner og grunnerverv, må være klart til 2018 slik at utbygging kan starte i henhold til Nasjonal transportplan.

Alle kan gi innspill
Det vil bli to åpne høringer: Først om hvilke traseer som skal utredes grundig, deretter om trasévalg.

Kommunen vil holde åpne møter i disse fasene. Vi har allerede arrangert en workshop der lag og organisasjoner var med, bl.a. aksjonsgruppa for jernbanen i tunnel.

Det er lett å bli utålmodig i en slik viktig sak. Vi ønsker raske prosesser, men vi må også sørge for at prosessen går på riktig spor og at avgjørelser blir tatt på et godt nok grunnlag knyttet til framtidas bykvaliteter, bomiljøer, næringsliv og investeringslyst.

Hold dere orientert! Hamar kommune holder nettsidene oppdatert.