Samlet saksframstilling med vedtak, plankart, bestemmelser og beskrivelse er tilgjengelig fra kommunens PlanDialog. 

Dokumentene kan sendes på forespørsel.

Krav om erstatning for tap etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt overfor Hamar kommune innen 3 år.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage på vedtaket må framsettes innen 4 uker og sendes :

Hamar kommune
Arealplanavdelingen
Boks 4063, 2306 Hamar

eller til : postmottak@hamar.kommune.no

Saksbehandler er Per Johansen, tlf. 62563048
epost : per.johansen@hamar.kommune.no

Detaljreguleringsplan for et område syd for Bregnevegen