Grunnlaget for fakturering av kommunale avgifter, er satser som kommunestyret vedtar hvert år.

Faktureringsadresse:
Hamar kommune, økonomiavdelingen
Postboks 4063
2306 Hamar

Besøksadresse:
Hamar rådhus, økonomiavdelingen, 2.etg.
Vangsveien 51

Bankgirokonto:

  • 1822.46.40915 (ocr – innbetalinger med kid.nr.)
  • 1800.16.70723 (innbetalinger uten kid.nr.)

Utsendelse:
Fakturaer m/ betalingsblanketter sendes vanligvis ut 3 uker før betalingsfrist

Betalingsfrist:
2 uker

Forfallsdato for kommunale årsavgifter:
21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november
Ved fakturabeløp under 1000,- kroner faktureres det kun en gang årlig.

Ved for sen betaling:

  • Morarente kommunale krav (Beregnes hvert halvår) og er pr 1.1.2017: 8,5 %
  • Følger styringsrenten (til nasjonalbudsjettet) og skal ligge minst 7,0% over denne.
  • Forsinkelsesrente arbeidsgiveravgift: 8,5 %
  • Forsinkelsesrente forskuddstrekk: 8,5 %
  • Purregebyr: 70,00 kroner

Rettsgebyr: kr.1049,00 kroner
Gebyr for utleggsbegjæring = Rettsgebyr x 1,7= kr 1783,-

NB! Ved ikke innfridd betaling for opphold i barnehage og/eller SFO med 2 måneder, kan alle plasser sies
opp fra kommunens side med umiddelbar virkning.

Det tas ikke betaling for kopier og elektronisk oversendelse som faller under kommunens opplysningsplikt
knyttet til lovverk. Nye satser for forsinkelsesrente samt gebyrer avhengig av rettsgebyret, legges inn når
nytt rettsgebyr foreligger.

Rådmannen gis fullmakt til å justere prisingen når resultatet vil virke urimelig.

Elektronisk faktura
Alle kommuner er forpliktet til å kreve faktura elektronisk fra leverandører.
Hamar kommune krever derfor at alle våre leverandører leverer elektronisk faktura i EHF-format.